اسکناسهای دوران محمدرضا شاه پهلوی

در سال ۱۳۹۰

به طور کلی اسکناسهای دوران پهلوی از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ از شماره کد ۹۰ تا ۲۰۱ کلا ۱۱۲ اسکناس مختلف منتشر شده است.

قیمت سری کامل تک بانکی بالای ۵۷ میلیون تومان بوده با تخفیف به قیمت ۵۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

قیمت سری کامل به صورت جفت بانکی بالای ۲۲۶ میلیون تومان بوده با تخفیف به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

به علت گرانی فوق العاده مجموعه کامل اسکناسهای این دوران آن را به صورتهای زیر می توانید جمع آوری نمایید.

==================================================

اسکناسهای پهلوی به صورت تک بانکی

به علت گرانی و پرارزش بودن این اسکناسها و به علت اینکه معمولا اسکناسهای تک بانکی دارای قیمتهای مناسبتری برای علاقه مندان می باشد معمولا نسبت به جمع آوری اسکناسها به صورت تک بانکی در گروه های زیر اقدام می شود.

۱-اسکناسهای پهلوی به صورت تک بانکی زیر ۱۰۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل کدهای ۱۰۷-۱۰۸-۱۲۰-۱۴۶-۱۵۳-۱۶۳-۱۶۴-۱۸۳ شامل ۸ اسکناس قیمت  مبلغ ۶۵۰ هزار تومان با حساب گروه ۲ کلا ۷۱ اسکناس به قیمت کل ۱.۶ میلیون تومان با تخفیف فقط به قیمت ۱.۳ میلیون تومان با آلبوم نفیس جمع آوری اسکناس به فروش می رسد.

۲-اسکناسهای پهلوی به صورت تک بانکی زیر ۵۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل کدهای ۹۰-۹۸-۱۰۵-۱۰۶-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۹-۱۲۲-۱۲۳

و ۱۲۴ - ۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۵-۱۳۶-۱۴۰-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۷-۱۵۲-۱۶۲-۱۷۱-۱۷۹-۱۸۱-۱۸۲-۱۹۰-۱۹۱و ۱۹۸ - ۱۹۹  کلا ۳۳ اسکناس قیمت ۸۰۰ با حساب گروه ۳ کلا ۶۳ اسکناس با آلبوم درجه ۱ قیمت مبلغ ۹۵۰ هزار تومان با تخفیف ۸۰۰ هزار تومان به فروش می رسد. 

۳-اسکناسهای پهلوی به صورت تک بانکی زیر ۱۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل کدهای ۱۱۸-۱۲۱-۱۲۹-۱۳۴-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-

و ۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۸۰-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷

کلا ۳۰ اسکناس قیمت ۱۳۵ هزار تومان با آلبوم کوچک فقط ۱۲۰ هزار تومان به فروش می رسد.

==================================================

اسکناسهای پهلوی به صورت جفت بانکی

 ۱-اسکناسهای پهلوی جفت بانکی زیر ۲۰۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل کدهای ۹۰-۹۸-۱۰۶-۱۱۱-۱۱۷-۱۳۵-۱۴۰-۱۴۷-۱۷۱-۱۹۰-۱۹۹ شامل ۱۱ جفت به قیمت ۱.۴ میلیون تومان با حساب گروه ۲ کلا ۶۳ جفت به قیمت ۳.۵ میلیون تومان با تخفیف به قیمت ۳ میلیون تومان به فروش می رسد.

۲-اسکناسهای پهلوی جفت بانکی زیر ۱۰۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل کدهای ۱۰۵-۱۱۰-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۹-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۶-

و ۱۵۲-۱۶۲-۱۷۹-۱۸۱-۱۸۲-۱۹۱-۱۹۸ شامل ۱۹ جفت به قیمت ۱.۴۸ میلیون تومان با حساب گروه ۳ کلا ۵۲ جفت قیمت بالای ۲.۱ میلیون تومان با تخفیف به قیمت ۱.۸ میلیون تومان به فروش می رسد.

۳-اسکناسهای پهلوی جفت بانکی زیر ۵۰ هزار تومان

 اسکناسهای این گروه شامل کدهای ۱۲۲-۱۴۴-۱۴۵ شامل ۳ جفت مبلغ ۱۳۵ هزار تومان

با حساب گروه ۴ کلا ۳۳ جفت قیمت ۶۳۵ با تخفیف ۵۰۰ هزار تومان با آلبوم نگهداری

۴-اسکناسهای پهلوی جفت بانکی زیر ۳۵ هزار تومان

 اسکناسهای این گروه شامل کدهای ۱۱۸-۱۲۱-۱۲۹-۱۳۴-۱۳۸-۱۳۹-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-

و ۱۶۷-۱۷۰-۱۷۸-۱۸۰-۱۸۵-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۶-۱۹۷ کلا ۲۱ جفت با آلبوم به مبلغ ۴۴۰ هزار تومان با حساب گروه ۵ کلا ۳۰ جفت به مبلغ ۵۰۰ با تخفیف  مبلغ ۴۰۰ هزار تومان می باشد.

۵-اسکناسهای پهلوی جفت بانکی زیر ۱۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل کدهای ۱۳۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۸۶-۱۹۴-۱۹۵ کلا ۹ جفت به مبلغ ۶۰ هزار تومان با تخفیف ۵۰ هزار تومان می باشد.

=============================================================

در لیست زیر فقط اسکناسهای تک و یا جفت بانکی با قیمتهای زیر ۲۰۰ هزار تومان عرضه می گردد و اسکناسهای گرانتر با قیممتهای توافقی معامله صورت می پذیرد.

اسکناسهای ایران چاپ بانک ملی

 ۱-سری اول با امضا ابتهاج-بامداد در سال ۱۳۲۳ -سری دوم در سال ۱۳۲۵

کد ۹۰ اسکناس ۵ ریالی تک بانکی ۳۵ با تخفیف ۲۵ هزار تومان-جفت بانکی ۱۲۰ با تخفیف ۱۰۰

کد ۹۱ اسکناس ۱۰ ریالی تک بانکی ۱۵۰ با تخفیف ۱۲۰ هزار تومان 

۲-سری سوم با امضا ابتهاج-بامداد در سال ۱۳۲۷ و ۱۳۳۰

کد ۹۸ اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳۵ با تخفیف ۲۵ هزار تومان-جفت بانکی ۱۳۰ با تخفیف ۱۰۰

کد ۹۹ اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۵۰ با تخفیف ۱۲۰ هزار تومان

کد ۱۰۰ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۸۰ با تخفیف ۱۵۰ هزار تومان

کد ۱۰۲ اسکناس ۲۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۸۰ با تخفیف ۱۵۰ هزار تومان

۳-سری چهارم با امضا زند-رضوی در سال ۱۳۳۰ و زند-وارسته در سال ۱۳۳۰

کد ۱۰۵ اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۵ با تخفیف ۲۰ هزار تومان-جفت بانکی ۹۰ با تخفیف ۸۰

کد ۱۰۶ اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵۰ با تخفیف ۴۰ هزار تومان-جفت بانکی ۱۸۰ با تخفیف ۱۵۰

کد ۱۰۷ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۶۰ با تخفیف ۵۰ هزار تومان

کد ۱۰۸ اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۹۵ با تخفیف ۸۰ هزار تومان

۴-سری پنجم با امضا ناصر-امامی در سال ۱۳۳۲-امضای ناصر جهانگیر در سال ۱۳۳۲

کد ۱۱۰ اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۵ با تخفیف ۲۰ هزار تومان و جفت بانکی ۸۰ با تخفیف ۶۰

کد ۱۱۱ اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳۰ با تخفیف ۲۵ هزار تومان و جفت بانکی ۱۲۰ با تخفیف ۱۰۰

کد ۱۱۲ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۸۰ با تخفیف ۱۵۰ هزار تومان

۵-سری ششم با امضای ناصر-امامی در سال ۱۳۳۳

کد ۱۱۴ اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۸ با تخفیف ۱۵ هزار تومان-جفت بانکی ۶۰ با تخفیف ۵۰

کد ۱۱۵ اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۰ با تخفیف ۱۵ هزار تومان-جفت بانکی ۷۰ با تخفیف ۶۰

کد ۱۱۶ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۵ با تخفیف ۲۰ هزار تومان-جفت بانکی ۱۰۰ با تخفیف ۸۰

کد ۱۱۷ اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳۰ با تخفیف ۲۵ هزار تومان-جفت بانکی ۱۲۰ با تخفیف ۱۰۰

۶-سری هفتم با امضای کاشانی-ویشکانی در سال ۱۳۳۷

کد ۱۱۸ اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۶ با تخفیف ۵ هزار تومان-جفت بانکی ۲۴ با تخفیف ۲۰

کد ۱۱۹ اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۸ با تخفیف ۱۵ هزار تومان-جفت بانکی ۷۰ با تخفیف ۶۰

کد ۱۲۰ اسکناس ۲۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۰۰ با تخفیف ۸۰ هزار تومان

=============================================================

اسکناسهای ایران چاپ بانک مرکزی ایران

۷-سری اول با امضا شعاعی-کاشانی در سال ۱۳۴۰-سری دوم با امضا بهنیا-همایون در سال ۱۳۴۱

کد ۱۲۱ اسکناس ۱۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵ هزار تومان و جفت بانکی ۱۸ با تخفیف ۱۵

کد ۱۲۲ اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۲ با تخفیف ۱۰ هزار تومان-جفت بانکی ۴۵ با تخفیف ۴۰

کد ۱۲۳ اسکناس ۵۰ ریالی تاریخ ۱۳۴۱ ریز قیمت تک بانکی ۱۸ با تخفیف ۱۵ هزار تومان-جفت بانکی ۶۰ با تخفیف ۵۰

کد ۱۲۴ اسکناس ۵۰ ریالی تاریخ ۱۳۴۱ درشت قیمت تک بانکی ۲۰ با تخفیف ۱۵ هزار تومان-جفت بانکی ۷۰ با تخفیف ۶۰

۸-سری سوم با امضا بهنیا-سمیعی در سال ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳

کد ۱۲۷ اسکناس ۱۰۰ ریالی ۱۳۴۲ قیمت تک بانکی ۱۷ با تخفیف ۱۵ هزار تومان-جفت بانکی ۶۰ با تخفیف ۵۰ هزار تومان

کد ۱۲۸ اسکناس ۵۰ ریالی ۱۳۴۳ قیمت تک بانکی ۲۵ با تخفیف ۲۰ هزار تومان-جفت بانکی ۹۰ با تخفیف ۸۰

۹-سری چهارم با امضا بهنیا-سمیعی دوره اول-سری پنجم با امضا هویدا -سمیعی

کد ۱۲۹ اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵ هزار تومان-جفت بانکی ۱۷ با تخفیف ۱۵

کد ۱۳۰ اسکناس ۵۰ ریالی تک بانکی ۲۳ با تخفیف ۲۰ هزار تومان-جفت بانکی ۹۰ با تخفیف ۸۰

کد ۱۳۱ اسکناس ۲۰۰ ریالی تک بانکی ۱۲۰ با تخفیف ۱۰۰ هزار تومان

کد ۱۳۴ اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۷ با تخفیف ۵ هزار تومان-جفت بانکی ۲۵ با تخفیف ۲۰

کد ۱۳۵ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳۵ با تخفیف ۳۰ هزار تومان-جفت بانکی ۱۳۰ با تخفیف ۱۰۰ هزار تومان

کد ۱۳۶ اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۳ با تخفیف ۲۰ هزار تومان-جفت بانکی ۸۵ با تخفیف ۷۰

۱۰-سری ششم با امضا آموزگار-سمیعی-سری هفتم با امضا آموزگار-فرمانفرما-سری هشتم با امضا آموزگار-فرمانفرما-سری نهم با امضا آموزگار-سمیعی(دوره دوم)

کد ۱۳۷ اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۷.۵ با تخفیف ۶

کد ۱۳۸ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۱۲.۵ با تخفیف ۱۰

کد ۱۳۹ اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۸ هزار تومان -جفت بانکی ۳۲ با تخفیف ۳۰

کد ۱۴۰ اسکناس ۲۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳۰ با تخفیف ۲۵ هزار تومان-جفت بانکی ۱۲۰ با تخفیف ۱۰۰

کد ۱۴۱ اسکناس ۵۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۷۰ با تخفیف ۱۵۰ هزار تومان

کد ۱۴۲ اسکناس ۱۰۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۷۰ با تخفیف ۱۵۰ هزار تومان

کد ۱۴۴ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۲ با تخفیف ۱۰ هزار تومان-جفت بانکی ۴۵ با تخفیف ۴۰

کد ۱۴۵ اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۲ با تخفیف ۱۰ هزار تومان-جفت بانکی ۴۵ با تخفیف ۴۰

کد ۱۴۶ اسکناس ۲۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۹۵ با تخفیف ۸۰ هزار تومان

کد ۱۴۷ اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۵ با تخفیف ۲۰ هزار تومان-جفت بانکی ۱۳۰ با تخفیف ۱۰۰

کد ۱۴۸ اسکناس ۲۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۳۰ با تخفیف ۱۰۰ هزار تومان

کد ۱۴۹ اسکناس ۵۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۲۰ با تخفیف ۱۰۰ هزار تومان

کد ۱۵۰ اسکناس ۱۰۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۵۰ با تخفیف ۱۲۰ هزار تومان

کد ۱۵۲ اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۷ با تخفیف ۱۵ هزار تومان-جفت بانکی ۷۰ با تخفیف ۶۰

کد ۱۵۳ اسکناس ۲۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۸۰ با تخفیف ۷۰ هزار تومان

کد ۱۵۴ اسکناس ۵۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۰۰ با تخفیف ۱۵۰ هزار تومان

۱۱-سری دهم با امضا آموزگار -سمیعی ۱۳۵۰ یادبود جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی

کد ۱۵۷ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۱۲.۵ با تخفیف ۱۰

کد ۱۵۸ اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۲۱ با تخفیف ۱۵

۱۱-سری ۱۱ با امضا آموزگار-جهانشاهی یادبود جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی

کد ۱۵۹ اسکناس ۵۰ ریالی تاریخ ۱۳۵۰ قیمت تک بانکی ۶ هزار تومان-جفت بانکی ۲۲ با تخفیف ۱۵ هزار تومان

کد ۱۶۰ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۱۴ با تخفیف ۱۰ هزار تومان

کد ۱۶۱ اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۴.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۱۶ با تخفیف ۱۰ هزار تومان

کد ۱۶۲ اسکناس ۲۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۵ با تخفیف ۲۰ هزار تومان-جفت بانکی ۹۰ با تخفیف ۸۰

کد ۱۶۳ اسکناس ۵۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۶۰ با تخفیف ۵۰ هزار تومان

کد ۱۶۴ اسکناس ۱۰۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۸۵ با تخفیف ۷۰ هزار تومان

۱۳-سری ۱۲ با امضا آموزگار-یگانه ۱۳۵۳-سری ۱۲ با امضا انصاری-یگانه ۱۳۵۴-سری ۱۳ با امضا انصاری-مهران-سری ۱۴ با امضا یگانه-مهران-سری ۱۵ با امضا یگانه خوش کیش

کد ۱۶۷ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳ هزار تومان-جفت بانکی ۱۲.۵ با تخفیف ۱۰ هزار تومان

کد ۱۶۸ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۶.۵ با تخفیف ۵ هزار تومان

کد ۱۶۹ اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳ هزار تومان-جفت بانکی ۱۰ با تخفیف ۸ هزار تومان

کد ۱۷۰ اسکناس ۲۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۶.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۲۷ با تخفیف ۲۵ هزار تومان

کد ۱۷۱ اسکناس ۵۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳۰ با تخفیف ۲۵ هزار تومان-جفت بانکی ۱۱۰ با تخفیف ۱۰۰ هزار تومان

کد ۱۷۵ اسکناس ۲۰ ریالی بی ست قیمت تک بانکی ۱.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۵ هزار تومان

کد ۱۷۶ اسکناس ۲۰ ریالی بیست قیمت تک بانکی ۱.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۵ هزار تومان

کد ۱۷۷ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۵.۵ با تخفیف ۵ هزار تومان

کد ۱۷۸ اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳ هزار تومان-جفت بانکی ۱۱ با تخفیف ۱۰ هزار تومان

کد ۱۷۹ اسکناس ۲۰۰ ریالی میدان شهیاد قیمت تک بانکی ۱۶ با تخفیف ۱۵ هزار تومان-جفت بانکی ۵۵ با تخفیف ۵۰ هزار تومان

کد ۱۸۰ اسکناس ۲۰۰ ریالی شهیاد آریامهر قیمت تک بانکی ۷.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۳۰ با تخفیف ۲۵ هزار تومان

کد ۱۸۱ اسکناس ۵۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۸ با تخفیف ۱۵ هزار تومان-جفت بانکی ۶۵ با تخفیف ۶۰ هزار تومان

کد ۱۸۲ اسکناس ۱۰۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۲ با تخفیف ۲۰ هزار تومان-جفت بانکی ۸۵ با تخفیف ۷۰ هزار تومان

کد ۱۸۳ اسکناس ۵۰۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۸۰ با تخفیف ۷۰ هزار تومان

کد ۱۸۴ اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۴۰ با تخفیف ۱۲۰ هزار تومان

کد ۱۸۶ اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۶.۵ با تخفیف ۵ هزار تومان

کد ۱۸۷ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۵.۵ با تخفیف ۵ هزار تومان-جفت بانکی ۲۲ با تخفیف ۲۰ هزار تومان

کد ۱۸۸ اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۱۲.۵ با تخفیف ۱۰ هزار تومان

کد ۱۸۹ اسکناس ۲۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۸.۵ با تخفیف ۵ هزار تومان-جفت بانکی ۳۴ با تخفیف ۳۰ هزار تومان

کد ۱۹۰ اسکناس ۵۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳۰ با تخفیف ۲۵ هزار تومان-جفت بانکی ۱۱۰ با تخفیف ۱۰۰ هزار تومان

کد ۱۹۱ اسکناس ۱۰۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۵ با تخفیف ۲۰ هزار تومان-جفت بانکی ۱۰۰ با تخفیف ۸۰ هزار تومان

کد ۱۹۲ اسکناس ۵۰۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱۴۰ با تخفیف ۱۲۰ هزار تومان

کد ۱۹۴ اسکناس ۲۰ ریالی قیمت تک بانکی ۱.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۶.۵ با تخفیف ۵ هزار تومان

کد ۱۹۵ اسکناس ۵۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲ هزار تومان-جفت بانکی ۸ با تخفیف ۵ هزار تومان

کد ۱۹۶ اسکناس ۱۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳ هزار تومان-جفت بانکی ۱۲ با تخفیف ۱۰ هزار تومان

کد ۱۹۷ اسکناس ۲۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۸ با تخفیف ۵ هزار تومان-جفت بانکی ۳۲ با تخفیف ۳۰ هزار تومان

کد ۱۹۸ اسکناس ۵۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۲ با تخفیف ۲۰ هزار تومان-جفت بانکی ۹۰ با تخفیف ۸۰ هزار تومان

کد ۱۹۹ اسکناس ۱۰۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۳۲ با تخفیف ۳۰ هزار تومان-جفت بانکی ۱۲۵ با تخفیف ۱۰۰ هزار تومان

کد ۲۰۰ اسکناس ۵۰۰۰ ریالی قیمت تک بانکی ۲۰۰ با تخفیف ۱۵۰ هزار تومان

۱۴-یادبود پنجاهمین سال سلسله پهلوی تاریخ ۱۳۵۵ شمسی

 کد ۱۸۵ اسکناس ۱۰۰ ریالی دو تصویر قیمت تک بانکی ۴.۵ هزار تومان-جفت بانکی ۱۶ با تخفیف ۱۲ هزار تومان

لیست قیمت اسکناسهای دوران محمدرضا پهلوی

در این لیست قیمتها به هزار تومان می باشد.

به عنوان مثال در ردیف ۱

کد ۹۰ اسکناس ۵ ریالی با امضا ابتهاج-بامداد در سال ۱۳۲۳ قیمت تک بانکی ۳۵ با تخفیف ۳۰ هزار تومان و جفت بانکی ۱۲۰ با تخفیف ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

با تخفیف جفت با تخفیف تک ارزش سال امضا سری کد
۱۰۰ ۱۲۰ ۳۰ ۳۵ ۵ ریالی ۱۳۲۳ ابتهاج-بامداد ۱ ملی ۹۰
۵۰۰ ۶۰۰ ۱۳۰ ۱۵۰ ۱۰ ریالی // // // ۹۱
۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۶۵۰ ۷۵۰ ۲۰ ریالی // // // ۹۲
۱۲۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰ ۱۰۰ ریالی // // // ۹۳
۸۰۰۰ ۹۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰ ۵۰ ریالی ۱۳۲۵ ابتهاج-بامداد ۲ ۹۴
۸۰۰۰ ۹۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۰۰ ریالی // // // ۹۵
۱۵۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۳۰۰ ۵۰۰ ریالی // // // ۹۶
۲۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱۰۰۰ ریالی // // // ۹۷
۱۱۰ ۱۳۰ ۳۰ ۳۵ ۱۰ ریالی ۱۳۲۷ ابتهاج-بامداد ۳ ۹۸
۵۰۰ ۶۰۰ ۱۳۰ ۱۵۰ ۲۰ ریالی // // // ۹۹
۶۵۰ ۷۵۰ ۱۶۰ ۱۸۰ ۵۰ ریالی // // // ۱۰۰
۱۰۰۰ ۱۲۵۰ ۲۸۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ریالی // // // ۱۰۱
۶۰۰ ۷۵۰ ۱۶۰ ۱۸۰ ۲۰۰ ریالی // // // ۱۰۲
۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۱۲۵۰ ۱۵۰۰ ۵۰۰ ریالی // // // ۱۰۳
۱۲۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۲۲۰۰ ۲۵۰۰ ۱۰۰۰ ریالی // // // ۱۰۴
۷۰ ۹۰ ۲۰ ۲۵ ۱۰ ریالی ۱۳۳۰ زند-رضوی ۴ ۱۰۵
۱۵۰ ۱۸۰ ۴۰ ۵۰ ۲۰ ریالی // // // ۱۰۶
۲۰۰ ۲۲۰ ۵۰ ۶۰ ۵۰ ریالی // زند-وارسته // ۱۰۷
۳۰۰ ۳۲۰ ۸۰ ۹۵ ۱۰۰ ریالی // // // ۱۰۸
۱۲۰۰ ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۳۲۰ ۲۰۰ ریالی // زند-رضوی // ۱۰۹
۶۰ ۸۰ ۲۰ ۲۵ ۱۰ ریالی ۱۳۳۲ ناصر-امامی ۵ ۱۱۰
۱۰۰ ۱۲۰ ۲۵ ۳۰ ۲۰ ریالی // // // ۱۱۱
۶۰۰ ۷۰۰ ۱۵۰ ۱۸۰ ۵۰ ریالی // ناصر-جهانگیر // ۱۱۲
۸۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۱۰۰ ریالی // ناصر-امامی // ۱۱۳
۵۰ ۶۰ ۱۵ ۱۸ ۱۰ ریالی ۱۳۳۳ ناصر-امامی ۶ ۱۱۴
۶۰ ۷۰ ۱۵ ۲۰ ۲۰ ریالی // // // ۱۱۵
۸۰ ۱۰۰ ۲۰ ۲۵ ۵۰ ریالی // // // ۱۱۶
۱۰۰ ۱۲۰ ۲۵ ۳۰ ۱۰۰ ریالی // // // ۱۱۷
۲۰ ۲۴ ۵ ۶ ۱۰ ریالی ۱۳۳۷ کاشانی-ویشکانی ۷ ۱۱۸
۶۰ ۷۰ ۱۵ ۱۸ ۲۰ ریالی // // // ۱۱۹
۳۰۰ ۳۵۰ ۸۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ریالی // // // ۱۲۰
۱۵ ۱۸ ۴ ۴.۵ ۱۰ ریالی ۱۳۴۰ شعاعی-کاشانی ۱ مرکزی ۱۲۱
۴۰ ۴۵ ۱۰ ۱۲ ۲۰ ریالی // // // ۱۲۲
۵۰ ۶۰ ۱۵ ۱۸ ۵۰ ریالی-ریز ۱۳۴۱ بهنیا-همایون ۲ ۱۲۳
۶۰ ۷۰ ۱۵ ۲۰ ۵۰ ریالی-درشت // // // ۱۲۴
۱۲۰۰ ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۳۵۰ ۵۰۰ ریالی / // // ۱۲۵
۱۳۰۰ ۱۵۰۰ ۳۵۰ ۴۰۰ ۱۰۰۰ ریالی // // // ۱۲۶
۵۰ ۶۰ ۱۵ ۱۷ ۱۰۰ ریالی ۱۳۴۲ بهنیا-سمیعی ۳ ۱۲۷
۸۰ ۹۰ ۲۰ ۲۵ ۵۰ ریالی ۱۳۴۳ // // ۱۲۸
۱۵ ۱۷ ۴ ۴.۵ ۲۰ ریالی - بهنیا-سمیعی ۴ ۱۲۹
۸۰ ۹۰ ۲۰ ۲۳ ۵۰ ریالی - // // ۱۳۰
۴۰۰ ۴۵۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۲۰۰ ریالی - // // ۱۳۱
۱۲۰۰ ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۳۵۰ ۵۰۰ ریالی - // // ۱۳۲
۱۸۰۰ ۲۰۰۰ ۴۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ریالی - // // ۱۳۳
۲۰ ۲۵ ۵ ۷ ۲۰ ریالی - هویدا-سمیعی ۵ ۱۳۴
۱۱۰ ۱۳۰ ۳۰ ۳۵ ۵۰ ریالی - // // ۱۳۵
۷۰ ۸۵ ۲۰ ۲۳ ۱۰۰ ریالی - // // ۱۳۶
۶ ۷.۵ ۲ ۲.۵ ۲۰ ریالی - آموزگار-سمیعی ۶ ۱۳۷
۱۰ ۱۲.۵ ۳ ۳.۵ ۵۰ ریالی - // // ۱۳۸
۳۰ ۳۲ ۶ ۸ ۱۰۰ ریالی - // // ۱۳۹
۱۰۰ ۱۲۰ ۲۵ ۳۰ ۲۰۰ ریالی - // // ۱۴۰
۵۰۰ ۶۵۰ ۱۵۰ ۱۷۰ ۵۰۰ ریالی - // // ۱۴۱
۵۵۰ ۶۵۰ ۱۵۰ ۱۷۰ ۱۰۰۰ ریالی - // // ۱۴۲
۳۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۰۰ ۵۰۰۰ ریالی - // // ۱۴۳
۴۰ ۴۵ ۱۰ ۱۲ ۵۰ ریالی - آموزگار-فرمانفرما ۷ ۱۴۴
۴۰ ۴۵ ۱۰ ۱۲ ۱۰۰ ریالی // // // ۱۴۵
۳۵۰ ۳۸۰ ۸۰ ۹۵ ۲۰۰ ریالی // // // ۱۴۶
۱۱۰ ۱۳۰ ۲۰ ۲۵ ۱۰۰ ریالی - آموزگار-فرمانفرما ۸ ۱۴۷
۴۵۰ ۵۰۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۲۰۰ ریالی // // // ۱۴۸
۴۰۰ ۴۵۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۵۰۰ ریالی // // // ۱۴۹
۵۰۰ ۶۰۰ ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۰۰۰ ریالی // // // ۱۵۰
۷۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ریالی // // // ۱۵۱
۶۰ ۷۰ ۱۵ ۱۷ ۱۰۰ ریالی - آموزگار-سمیعی ۹ ۱۵۲
۲۵۰ ۳۰۰ ۷۰ ۸۰ ۲۰۰ ریالی // // // ۱۵۳
۷۰۰ ۸۰۰ ۱۸۰ ۲۰۰ ۵۰۰ ریالی // // // ۱۵۴
۱۶۰۰ ۱۸۰۰ ۵۰۰ ۵۲۰ ۱۰۰۰ ریالی // // // ۱۵۵
۱۶۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ریالی // // // ۱۵۶
۱۰ ۱۲.۵ ۳ ۳.۵ ۵۰ ریالی ۱۳۵۰ آموزگار-سمیعی ۱۰ ۱۵۷
۱۸ ۲۱ ۵ ۵.۵ ۱۰۰ ریالی // // // ۱۵۸
۱۸ ۲۲ ۵ ۶ ۵۰ ریالی۱۳۵۰ ۱۳۵۰ آموزگار-جهانشاهی ۱۱ ۱۵۹
۱۰ ۱۴ ۳ ۳.۵ ۵۰ ریالی // // // ۱۶۰
۱۲ ۱۶ ۴ ۴.۵ ۱۰۰ ریالی // // // ۱۶۱
۸۰ ۹۰ ۲۰ ۲۵ ۲۰۰ ریالی // // // ۱۶۲
۲۰۰ ۲۳۰ ۵۰ ۶۰ ۵۰۰ ریالی // // // ۱۶۳
۳۰۰ ۳۳۰ ۷۰ ۸۵ ۱۰۰۰ ریالی // // // ۱۶۴
۵۰۰۰ ۵۷۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۵۰ ۵۰۰۰ ریالی // // // ۱۶۵
۸۰۰۰ ۹۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۳۰۰ ۱۰۰۰۰ ریالی // // // ۱۶۶
۱۰ ۱۲.۵ ۳ ۳ ۵۰ ریالی ۱۳۵۳ آموزگار-یگانه ۱۲ ۱۶۷
۵ ۶.۵ ۱.۵ ۱.۶ ۵۰ ریالی ۱۳۵۴ آانصاری-یگانه ۱۲ ۱۶۸
۸ ۱۰ ۲.۵ ۳ ۱۰۰ ریالی // // // ۱۶۹
۲۵ ۲۷ ۵ ۶.۵ ۲۰۰ ریالی // // // ۱۷۰
۱۰۰ ۱۱۰ ۲۵ ۳۰ ۵۰۰ ریالی // // // ۱۷۱
۱۰۰۰ ۱۲۵۰ ۲۵۰ ۲۸۰ ۱۰۰۰ ریالی // // // ۱۷۲
۲۵۰۰ ۲۶۰۰ ۴۵۰ ۵۰۰ ۵۰۰۰ ریالی // // // ۱۷۳
۵۰۰۰ ۵۲۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۵۰ ۱۰۰۰۰ ریالی // // // ۱۷۴
۴ ۵ ۱ ۱.۵ ۲۰ ریالی بی ست - انصاری-مهران ۱۳ ۱۷۵
۴ ۴.۵ ۱

۱.۵

۲۰ ریالی بیست - // // ۱۷۶
۵ ۵.۵ ۱ ۱.۵ ۵۰ ریالی - // // ۱۷۷
۱۰ ۱۱ ۲.۵ ۳ ۱۰۰ ریالی - // // ۱۷۸
۵۰ ۵۵ ۱۵ ۱۶ ۲۰۰ ریالی م شهیاد - // // ۱۷۹
۲۵ ۳۰ ۶ ۷.۵ ۲۰۰ ریالی شهیاد آریامهر - // // ۱۸۰
۶۰ ۶۵ ۱۵ ۱۸ ۵۰۰ ریالی - // // ۱۸۱
۷۵ ۸۵ ۲۰ ۲۲ ۱۰۰۰ ریالی // // ۱۸۲
۲۵۰ ۳۰۰ ۷۰ ۸۰ ۵۰۰۰ ریالی // // ۱۸۳
۵۰۰ ۵۵۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۰۰۰۰ ریالی // // ۱۸۴
۱۲ ۱۶ ۴ ۴.۵ ۱۰۰ ریالی ۱۳۵۵ دو تصویر - ۱۸۵
۵ ۶.۵ ۱.۵ ۱.۶ ۲۰ ریالی - یگانه-مهران ۱۴ ۱۸۶
۲۰ ۲۲ ۵ ۵.۵ ۵۰ ریالی // // // ۱۸۷
۱۰ ۱۲.۵ ۳ ۳.۵ ۱۰۰ ریالی // // // ۱۸۸
۳۰ ۳۴ ۷ ۸.۵ ۲۰۰ ریالی // // // ۱۸۹
۱۰۰ ۱۱۰ ۲۵ ۳۰ ۵۰۰ ریالی // // // ۱۹۰
۸۰ ۱۰۰ ۲۰ ۲۵ ۱۰۰۰ ریالی // // // ۱۹۱
۵۰۰ ۵۵۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۵۰۰۰ ریالی // // // ۱۹۲
۴۰۰۰ ۴۲۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰۰ ۱۰۰۰۰ ریالی // // // ۱۹۳
۵ ۶.۵ ۱.۵ ۱.۶ ۲۰ ریالی - یگانه-خوش کیش ۱۵ ۱۹۴
۶ ۸ ۱.۵ ۲ ۵۰ ریالی // // // ۱۹۵
۱۰ ۱۲ ۲.۵ ۳ ۱۰۰ ریالی // // // ۱۹۶
۳۰ ۳۲ ۶ ۸ ۲۰۰ ریالی // // // ۱۹۷
۸۰ ۹۰ ۲۰ ۲۲ ۵۰۰ ریالی // // // ۱۹۸
۱۲۰ ۱۲۵ ۳۰ ۳۲ ۱۰۰۰ ریالی // // // ۱۹۹
۷۰۰ ۷۵۰ ۱۸۰ ۲۰۰ ۵۰۰۰ ریالی // // // ۲۰۰
۴۰۰۰ ۴۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰۰ ۱۰۰۰۰ ریالی // // // ۲۰۱
۲۰۰۰۰۰ ۲۲۶۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰ ۱۱۲ سری

==================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.

+ نوشته شده توسط امیر گل محمدی در سه شنبه هشتم آذر 1390 و ساعت 15:41 |